เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC  
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

 
ฐานข้อมูล : ห้องสมุดฐานข้อมูล : องค์กร.. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่าน..

คำค้น:


วัสดุสารสนเทศแนะนำ

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล =Pathoph..
พัสมณฑ์ คุ้มทวี..
การพยาบาลปริศัลยกรรม =Perioperative..
ศรีเวียงแก้ว เต..
มนุษย์กับสังคม /คณะกรรมการวิชามนุษย..
อัมพร สุคันธวณิ..
คู่มือปฏิบัติการพยาบาลเล่ม 1./อภิญญ..
อภิญญา เพียรพิจ..
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของช..
วราภรณ์ คงสุวรรณ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชา..
สมใจ ศิระกมล,บร..
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้ :ส..
ทิพย์ฆัมพร เกษโ..
การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี ..
นันทพร แสนศิริพ..
การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระด..
ทวี ทรงพัฒนาศิล..
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กร..
ดำเนินสันต์ พฤก..
การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสต..
วีระศักดิ์ ศริน..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว :แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมกา..
การพยาบาลทารกแรกเกิด /ชลดา จันทร์ขา..
ชลดา จันทร์ขาว|..
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม =Health ..
นงณภัทร รุ่งเนย..
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 /พิ..
พิมพันธ์ เดชะคุ..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้..
วณิชา พึ่งชมภู
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การ..
พรศิริ พันธสี
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวพา..
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต :ศาสตร์..
สายฝน เอกวรางกู..
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีลำไส้และรูเปิด..
กาญจนา รุ่งแสงจ..
การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus =Nurs..
เสาวลักษณ์ จิรธ..
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะ..
มาลีวัล เลิศสาค..
การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะ..
ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากควา..
เกสรา ศรีพิชญาก..
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวา..
สุนันทา ยังวนิช..
การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1=Fundamental..
สุมาลี โพธิ์ทอง..
การพยาบาลพื้นฐาน :หลักการและแนวคิด ..
นิตยา สมบัติแก้..
การพยาบาลพื้นฐาน:ศาสตร์การดูแล /บรร..
นิตยา สมบัติแก้..
การพยาบาลพื้นฐาน :ปฏิบัติการพยาบาล ..
อัจฉรา พุ่มดวง,..
การพยาบาลพื้นฐาน /สุปาณี เสนาดิสัย,..
สุปาณี เสนาดิสั..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /วราภรณ์..
วราภรณ์ บุญเชีย..
คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุ..
วาทินี สุขมาก
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี..
ประภาพรรณ เส็งว..
การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ โรค..
ชัชวาล วงศ์สารี..
การสร้างเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสมรรถภา..
พิศักดิ์, ชินชั..
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล =Qua..
อารีย์วรรณ อ่วม..
การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด..
รุจา ภู่ไพบูลย์..
คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ ..
อุปถัมภ์ ศุภสิน..
ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิ..
กานดิษฎ์ ประยงค..
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 1 =Fundamen..
สุภวรรณ วงศ์ธีร..
คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางศัลยกรรม /..
ส่งศรี รัตนมาลา..
ตำราชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์..
เจษฎา เรืองสุริ..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพ..
สุขเกษม โฆษิตเศ..
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ =E..
อุดมรัตน์ สงวนศ..
หนังสือคู่มือ การพยาบาลโรคพาร์กินสั..
นงลักษณ์ บุญรอด..
สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเก..
อำไพ จารุวัชรพา..

วัสดุฯแนะนำ

ฐานข้อมูลองค์กร
  Manager Online - สุขภาพ Manager Online Update ตลอด 24 ชม.
  ย้ำเอาผิด "ดารา" ถ่ายภาพคู่ "เหล้าเบียร์" ดูที่เจตนา เอ็นจีโอชี้คนดังต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
  กรมควบคุมโรค ยันเอาผิด "ดารา" ถ่ายคู่เหล้า-เบียร์ ดูที่เจตนา ด้านเครือข่ายต้านเหล้าชี้คนดังอย่าหลงประเด็น เป็นบุคคสาธารณะ แม้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่มีเยาวชนติดตามมาก ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง
  เร่งวิจัย "ยีน" ต้นเหตุโรค "ออทิสติก" คาดเด็กไทยป่วย 3 แสนคน
  กรมสุขภาพจิตคาดมีเด็กไทยป่วย "ออทิสติก" 3 แสนคน ห่วงยังเข้าถึงบริการรักษาน้อย เร่งวิจัยหายีนต้นเหตุของโรค โดยเทคนิคใหม่ล่าสุดของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
  เทศบาลนครอุดรธานี ร่วม สปสช.เดินหน้าอนามัย ร.ร. คัดกรองสุขภาพ นร.4 ด้าน
  นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวว่า เทศบาลนครอุดรธานีให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในพื้นที่ เน้นทุกช่วงกลุ่มวัยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์มารดา ซึ่ง “เด็กในวัยเรียน” เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนา เพื่อให้เด็กๆ เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพ เทศบาลนครอุดรธานีจึงได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดำเนินโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประสานเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการศึกษา และกองการแพทย์ เทศบาลนครอุดรธานี ทั้งนี้เขตเทศบาลนครอุดรธานีมีโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ จำนวน 35 แห่ง มีเด็กนักเรียนรวมทั้งหมด 8,452 คน ซึ่งการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียน ที่ผ่านมาไม่ได้จำกัดเฉพาะโรงเรียนภายในเขตบาลเท่านั้น แต่มีการดำเนินโครงการเหล่านี้ในโรงเรียนนอกสังกัดเขตเทศบาลนครอุดรธานีที่มีอยู่อีก 23 แห่ง โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานโครงการอนามัยในวัยเรียนประมาณ 30 โครงการ จากจำนวน 126 โครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ เน้นการคัดกรองสุขภาพนักเรียน 4 ด้าน คือ 1.โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาบกพร่อง เช่น ภาวะสายตาสั้น ตาขี้เกียจ เป็นต้น 2.โครงการป้องกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 3.โครงการส่งเสริมและแก้ปัญหาภาวะโภชนาการ อาทิ โครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้ เป็นต้น และ 4.โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กนักเรียน ทั้งการตรวจฟันและการเคลือบหลุมร่องฟัน “จากการดำเนินโครงการทั้ง 4 ด้านที่ผ่านมาในเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-5 จำนวน 2,024 คน ได้ปรากฎผลดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทำให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ไม่เพียงได้รับการคัดกรองสุขภาพเท่านั้น แต่ยังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยปัญหาสุขภาพที่ตรวจพบมากที่สุดคือ ฟันผุ ภาวะน้ำหนักเกิน และส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ซึ่งนอกจากทำให้เด็กเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว ยังนำมาสู่ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันปัญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียน อย่างการสอนวิธีดูแลฟัน การแปรงฟันที่ถูกต้องเพื่อป้องกันฟันผุ การสอนให้เด็กรู้จักการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ การจำกัดการจำหน่ายน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวที่ก่อให้เกิดปัญหาโภชนาการในโรงเรียน เป็นต้น” นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าว นายอิทธิพนธ์ กล่าวต่อว่า นอกจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและโรงเรียนแล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพเด็กๆ เนื่องจากที่โรงเรียนเราจะดูแลเด็กๆ ได้เฉพาะในช่วงมื้อกลางวันและช่วงที่อยู่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ในส่วนของมื้อเช้าที่เป็นอาหารมื้อสำคัญของร่างกายและมื้อเย็น เด็กควรได้รับการดูแลต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะในเด็กที่พบปัญหาทางด้านสุขภาพ จึงจำเป็นต้องดำเนินความร่วมมือ 3 ประสาน สำหรับโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดี โดยเทศบาลนครอุดรธานีมีนโยบายดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี “เด็กในช่วงวัยเรียน โดยเฉพาะชั้นประถมต้นนับเป็นช่วงสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาการที่ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี มีความพร้อมด้านร่างกายเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กๆ ในด้านต่างๆ เพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป” นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าว ส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ นายอิทธิพนธ์ กล่าวว่า การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ ถือเป็นแนวคิดที่ดี เพราะเป็นการดึงท้องถิ่นและทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกกลุ่มวัยได้ ซึ่งในส่วนงานอนามัยโรงเรียนที่ดูแลสุขภาพนักเรียนนั้น ที่ผ่านมาโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายและงบประมาณเพื่อดำเนินงานในเรื่องนี้ ส่วนใหญ่จะมุ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเท่านั้น แต่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ฯ โดยเทศบาลนครอุดรธานีที่ได้รวมสมทบทำให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาช่องว่างส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้
  ทำไมเขาถึงฆ่าตัวตาย / ดร.แพง ชินพงศ์
  การฆ่าตัวตาย (suicide) หมายถึงการทำร้ายตัวเองด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองเสียชีวิต ซึ่งในปัจจุบันนี้เราพบข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายมากขึ้นและถี่ขึ้น ไม่กี่วันมานี้ก็มีข่าวนักร้องชายชาวอเมริกันคนหนึ่งที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอที่บ้านพักของตนเอง โดยคาดว่าจะเป็นผลมาจากโรคซึมเศร้าที่เขาเป็นอยู่ ซึ่งเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายทีไร ผู้เขียนก็อดไม่ได้ที่จะมาคิดวิเคราะห์ว่าเพราะสาเหตุอะไรกันหนอที่ทำให้คนคนหนึ่งถึงขนาดต้องตัดสินใจทำร้ายตัวเองให้จบชีวิตลงไปเช่นนี้ วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมถึงปัญหาการฆ่าตัวตายว่ามีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง ดังนี้
  อาหาร-ขนมหน้า ร.ร.หลายอย่าง เสี่ยงสารพัดโรค แนะวิธีเลือกซื้ออย่างปลอดภัย
  กรมอนามัย ห่วงสุขภาพนักเรียนที่เลือกซื้ออาหารที่ขายบริเวณหน้าโรงเรียนเพราะหากเตรียม ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ เสี่ยงสารพัดโรค แนะวิธีเลือกซื้ออาหารหน้าโรงเรียนที่สะอาด ปลอดภัย
    Union Library Management : ULibM
   Copyright 2017. ULIBM